Skip to content

Regulamin

I. Informacje o przedsiębiorcy.

 1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.bluetechnology.pl (zwany również: Sklepem), jest własnością Blue Technology Jarosław Bulik z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 48, 02-274 Warszawa NIP: 526-283-79-48, REGON: 140768037. Kontakt: sklep@bluetechnology.pl, 510-035-838 lub 22 226 30 61.

II.  Postanowienia ogólne.

 1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp  do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu
  z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa
  w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pixeli.
 4. Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.
 5. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania
  i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
  W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sklep odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sklep lub przyczyn, za które Sklep ponosi odpowiedzialność.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 8. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym  www.bluetechnology.pl , która dostępna jest w dwóch wersjach językowych: polskim oraz angielskim.
 9. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe i oryginalne, wolne od wad fizycznych
  i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 10. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. IV.5.
 11. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.
  Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.
 12. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Sklepu, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sklepu,
  a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem oraz zgodą Sklepu wyrażoną na piśmie.

 

 

III. Rejestracja konta.

 1. Klient ma prawo do założenia konta w Sklepie, celem składania zamówień w ww. Sklepie oraz uzyskania dodatkowych funkcji.
 2. Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne, jednakże, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w Sklepie Internetowym.
 3. Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego  znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz po otrzymaniu za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenia rejestracji konta.
 4. Klient rejestrując się w Sklepie podaje: imię i nazwisko, hasło zabezpieczające konto Klienta
  w Sklepie Internetowym (składające się z co najmniej 5 znaków), adres poczty e-mail oraz opcjonalnie datę urodzenia. Hasło winno być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 5. Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego adresu email oraz hasła.
 6. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sklep, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

IV. Realizacja zamówienia.

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone
  w soboty oraz niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.
 2. Po wybraniu produktu/produktów do „Koszyka” Klient przechodzi do formularza zamówienia poprzez kliknięcie w „realizuj zamówienie”, a następnie loguje się do swojego konta zgodnie z procedurą opisaną w punkcie III. 5 albo bez rejestracji klikając „zakupy bez rejestracji” oraz wypełnia formularz zamówienia podając: adres poczty email, tytuł (Pan/Pani), imię
  i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu komórkowego oraz opcjonalnie datę urodzenia.
 3. Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie \”Potwierdzam zamówienie\”
 4. Ponadto, Klient udziela zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
 5. Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym poczytuje się jako zawarcie umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Przed złożeniem zamówienia Klient ma możliwość wyboru waluty za poszczególne produkty.
 8. Na stronie głównej klient może wybrać następujące waluty: złoty polski, dolar amerykański, euro oraz funt brytyjski.
 9. Sklep informuje, iż w przypadku wybrania innej waluty niż złoty polski, Klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami przez bank lub operatora płatności przy dokonywaniu zapłaty za towar. Dodatkowe koszty mogą być związane m.in. z tzw. „spreadem” czyli różnicą pomiędzy kursem (ceną) sprzedaży, a kursem (ceną) kupna waluty.
 10. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 11. Sklep wystawia fakturę vat lub paragon. W tym celu w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia dokumentu sprzedaży.
 12. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:

a) błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia;

b) jeżeli we wskazanym czasie (7 dni roboczych) nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości;

 1. Koszty przesyłki podawane są każdorazowo w „Koszyku”, a Klient informowany jest
  o ostatecznym koszcie zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem.
 2.   Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów trzecich.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży, zmiany cen produktów i usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Jednakże, wprowadzenie ww. zmian nie narusza praw nabytych. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, Sklep poinformuje o tym fakcie Klientów.
 4. Klient ma prawo wprowadzania korekty w złożonym zamówieniu poprzez kontakt z obsługą techniczną, do momentu, aż otrzyma potwierdzenie o wysłaniu zamówienia na podany przez niego adres pocztowy.

V. Płatność i dostawa

 1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności (z zastrzeżeniem punktu kolejnego):

a) Przelewem na rachunek bankowy : PL43 1020 1055 0000 9802 0598 9035

b) Za pobraniem;

c) Za pośrednictwem serwisu Paypal prowadzonego przez PayPal Inc. z siedzibą w San Jose Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej;

d) Rozliczenie transakcji kartą kredytową albo e-przelewem, które przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU (zwany również PayU) należącego do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy
ul. Grunwaldzkiej 182,60-166 Poznań.

 1. W przypadku wysyłki towaru do państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw trzecich, Klient nie ma możliwości skorzystania z formy płatności PayU i za pobraniem.
 2. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi od 1 dnia roboczego do 10 dni roboczych.
 3. Sklep dostarcza przesyłki do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej \”DPD\”, należącej do DPD Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15.
 4. Klient ma możliwość odebrać produkt osobiście w siedzibie firmy.
 5. Ceny i warunki dostawy towaru znajdują się pod: www.bluetechnology.pl
 6. W przypadku wysyłki towaru do państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw trzecich, koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie z Klientem.
 7. Sklep jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sklep skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie
  z Klientem termin i koszt Dostawy.

VI. Odstąpienie od umowy

 1. Każdy towar zakupiony w naszym Sklepie można zwrócić (odstąpić od umowy) w ciągu 14 dni od daty odbioru bez podania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem poczty
  e-mail. 
 2. Osobie fizycznej nie będącej konsumentem oraz osobom prawnym co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania produktu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi
  w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Przyjmujemy towary zakupione wyłącznie w naszym sklepie (należy koniecznie dołączyć dowód zakupu np. kopię/oryginał paragonu, faktury VAT lub potwierdzenia dokonania płatności lub inny przewidziany przez prawo dowód zakupu),
 2. Zakupiony produkt należy zwrócić na adres: Blue Technology, ul. Mineralna 48, 02-274 Warszawa
  Zwracany przez Klienta produkt winien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 3. Zwrot produktu następuje na koszt Klienta.
 4. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi
  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Przy czym zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w Sklepie. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.

VII. Reklamacje

 1. Każdy towar zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmią sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:

a) Posiada wady (Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży).;

b) Jest niezgodny z umową;

c) Został uszkodzony podczas dostawy.

 1. Reklamowany produkt należy zwrócić na adres: ul. Mineralna 48, 02-274 Warszawa
 2. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.
 3. Jeżeli produkt ma wadę Klient może:

a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;

b) Żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę
w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności
z Umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.

 1. Klient (zarówno Konsument  jak i nie Konsument), który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sklep.
 2. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 3. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje  się, że reklamacja została uznana za zasadną.
 4. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora.
 5. W wypadku produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

VIII. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sklepowi żądania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji konta w Sklepie.

IX. Newsletter

 1. Usługa polega na bezpłatnym przesyłaniu drogą elektroniczną wszystkim Klientom Sklepu, którzy sobie tego życzą, Newslettera z informacjami o aktualnych ofertach, promocjach, wyprzedażach Sklepu.
 2. Usługa dostępna jest dla wszystkich Klientów Sklepu bez warunku rejestracji Konta.
 3. Aby otrzymywać Newsletter należy w trakcie wypełniania formularza rejestrującego nowe konto Klienta zaznaczyć chęć otrzymywania Newslettera albo w formularzu, znajdującym się na stronie Sklepu podać poprawny i działający adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 4. Adres e-mail podawany w celu subskrypcji Newslettera jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do tego celu.
 5. Rezygnacji z Newslettera można dokonać poprzez wysłanie wiadomości email na adres Sklepu z prośbą o wykreślenie z bazy Newsletter Sklepu.

X. Zmiana Regulaminu

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a  każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta
  w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie.
 3. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia
  w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

XI. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego, umowa pomiędzy Sklepem, a Klientem zawierana jest w języku polskim.
 2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są
  i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
  z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest
  w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,
   a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
 5. Sklep dąży by spory rozwiązywane z Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 6. W przypadku sporów między Sklepem, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

Treść niniejszego regulaminu obowiązuje od dnia 01.06.2015 r.